شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با ۵۴۰ مؤسسه دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کند. شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در سطح کشور به عنوان پایه گذاری پارک‌های علم و فناوری با ۵۴۰ مؤسسه دانش‌بنیان کشور در مرکز ایران فعالیت می‌کند و همچنین هفت هزار نفر از بهترین جوانان دانشگاهی و نخبگان در این مؤسسات شرکت می‌کنند که هر روز با خلق فناوری جدید به رفع نیازهای کشور و چالش‌های پیش رو کمک می‌کنند.

قیصری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: اگرچه بیش از دو دهه از شروع فعالیت شهرک می‌گذرد، اما هنوز در ابتدای راه هستیم و لازم داریم زنجیره تأمین صنایع بزرگ و محصولات درون جامعه را به سمت فناوری‌های داخلی سوق دهیم. صنایع بزرگ، بازار و مردم، موتورهای متحرک و لوکوموتیوهای پیش‌ران پیشرفت در علم و فناوری هستند و امیدوار هستیم با حضور صنایع بزرگ و سرمایه گذاران بتوانیم این حرکت را شتاب بیشتری دهیم.