دیجیکالا برای تایید یا رد نظرات کاربران در وبسایت خود از هوش مصنوعی استفاده می کند. دیجیکالا با بیان این موضوع اعلام نمود که از مهرماه امسال برای تأیید یا رد نظرات در کنار انسان از هوش مصنوعی نیز استفاده می کند.

این کار باعث صرفه جویی عمده این شرکت در امر نیروی انسانی شده است به گونه ای که این هوش مصنوعی می تواند به تنهایی وظیفه انسانی 75 درصد نیروی کار انسانی را انجام دهد.