بدون شک در حال حاضر نتیجه انتخابات امریکا بزرگترین سردرگمی سیاسی در دنیا خواهد بود و در بسیاری از روابط و شرایط سیاسی در دنیا تأثیرگذار خواهد بود. موسسه KCore بتازگی با توسعه یک هوش مصنوعی نتیجه انتخابات پیش رو را پیش بینی کرده است… این هوش مصنوعی پیش بینی کرده که برنده انتخابات 2020 آمریکا احتمالا کسی نیست جز ….

US Election 2020 is undoubtedly the most controversial topic around the world of politics and could potentially affect a series of international relations. KCore institute recently developed an AI to predict the outcome of elections based on tweeter user opinions and it shows the next president of the united states is probably …