ما تا چه اندازه در مدرسه و دانشگاه آموخته‌های بلا استفاده داشته ایم؟ آیا استفاده از فناوری در آموزش صرفا یک ابزار است؟ نظام آموزشی کشور ما مدت‌هاست بازنگری نشده است.. آیا ما به کودکان آن چه واقعا در آینده نیاز دارند می‌آموزیم؟ آیا استفاده از تخته هوشمند و پلتفرم های آموزشی اینترنتی در مدارس به معنی توسعه سیستم آموزشی است ؟
در کنار توسعه لنگ لنگان ابزارهای فناوری در مدارس وقت آن رسیده است که محتوای آموزشی نیز در مدارس کشورمان دستخوش تغییرات گسترده شود.