پیش بینی میشـــود که رســـوخ تکنولوژی‌های دیجیتال در صـــنایع مختلف، موجب ارتقای کارایی، افزایش سطح درآمد و سهم بازار شرکت‌ها و تداوم نوآوری در آن‌ها شود؛ اما نمیتوان با اطمینان بیان کرد که این پیشبینی‌ها در چه زمانی به طور عملی محقق میشود.
بنا به گفته ون آرك
در سال 2016، فقط تعداد محدودی از شرکت‌ها در دنیا به سمت دیجیتال شدن کامل حرکت کرده‌اند. درنتیجه، تا به حال تعداد کمی از سازمان‌ها و صنایع به بهره‌وری مناسب دست یافته‌اند. او بیان میکند که اقتصادهای پیشرفته در حال حاضر در مراحل ابتدایی استفاده از این خدمات دیجیتال قرار دارند که این خدمات با روش‌های جدید و متفاوت نسبت به سایر خدمات متداول سازمان‌ها در حال انجام هستند و به همین دلیل در سازمان‌ها اخلال ایجاد کرده‌اند. کارایی فقط در زمانی به دســـت می‌آید که خدمات دیجیتال به طور کامل در سازمان مستقر شوند، یعنی زمانی که فناوری‌های جدید به طور گسترده در سازمان استفاده میشود و به صورت کامل در داخل شرکت‌ها و در روابط میان آن‌ها با مشتریان و تأمین کنندگان به کار میرود. نوآوری‌های دیجیتالی در مرحله راه اندازی به سرعت در تمام شرکت‌های حاضر در یک صنعت منتشر نمیشود زیرا تعداد نخستین سازمان‌های موفق در امر دیجیتالی شدن، از لحاظ پذیرش زودهنگام، به علت تقابل تکنولوژی‌های قدیمی و جدید اندك اســـت. همچنین شومپیتر اظهار کرده‌است که ممکن است که فرآیند “تخریب خلاقانه” در ابتدا رشد اقتصادی کمی را موجب شود که باعث می‌شود مدیران و افراد نسبت به کارایی این تکنولوژی‌ها دچار شک و تردید شوند.

براي همپایی بهتر و عقب نماندن در فضـای رقابتی عصـر جدید که عصـر دیجیتال هم نامیده می‌شود، همواره باید کلان روندهای موثر بر صنعت و یا کلان روندهای فناوری را به عنوان یک پیشران مهم زیر نظر داشت.
کلان روندها عوامل تأثیرگذاری بر استراتژی‌ها و کسب یا حفظ مزیت رقابتی در شرکت‌ها میباشند. در رشد دیجیتالی سازی صنایع و توسعه اقتصاد دیجیتال می‌توان چندین کلان روند اصلی را مورد بر‌رسی قرارداد و اشاره کرد. این روندها در شکل زیر بیان شده است.

کلان روندهای آینده اقتصاد دیجیتال

کلان روندهای آینده اقتصاد دیجیتال