گزارش شرکت‌های امنیت سایبری ایران

گزارش شرکت‌های امنیت سایبری ایران به معرفی لیست وار 125 شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری پرداخته است. در این گزارش نام این شرکت‌ها، نوع شرکت از منظر دانش بنیانی یا خلاق بودن، استان، نوع کاربرد محصول و همچنین فناوری بارز ارائه شده است.

550,000 تومان