گزارش بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران-۱۴۰۱

هیچ دیدگاهی ثبت نشده
رایگان

موجود است

درباره گزارش

از آنجایی که امکان سـاخت فروشـگاه در اینسـتاگرام در ایران غیرفعال اسـت، خریدوفروش در اینســتاگرام(فروشگاه‌های اینستاگرامی)بــه روش متفاوتــی در ایــران اتفــاق می‌افتــد. در ایــن حالــت فروشــگاه‌های ایرانــی درون اینســتاگرام بــه راه‌حــل یکپارچــه‌ای بــرای نیازهــای خــود در زمینــه زیرســاخت فنــاوری اطلاعــات، بازاریابــی، پشــتیبانی مشــتریان، پرداخــت و لجســتیک دسترســی ندارنــد. هرچنـد پلتفرم‌هـای توانمندسـازی در ایـران بـرای حـل کـردن ایـن مشـکالت بـه وجـود آمده‌انـد کــه بخشــی از ایــن خدمــات یــا تمامــی ایــن خدمــات را در اختیــار ایــن فروشــگاه‌ها قــرار می‌دهنــد. به‌عــاوه پلتفرم‌هــای تجــارت اجتماعــی بومــی ماننــد باســلام، تضمین‌چــی و کمــدا نیـز در ایـران راه‌انـدازی شـده‌اند کـه بـا ایجـاد بـازارگاه و برطـرف کـردن نیازهـای فروشـگاه‌ها در قالـب یـک راهـکار یکپارچـه، سـعی در جـذب فروشـگاه‌های اینسـتاگرامی کوچک و متوسـط دارنـد. به‌عـاوه برخـی از پلتفرم‌هـای سـنتی تجـارت الکترونیـک بومـی ماننـد دیجـی‌کالا نیـز در حــال پیاده‌ســازی کارکردهــای تجــارت اجتماعــی در پلتفــرم خــود هســتند.

در ایـن گـزارش تکراسـا بـا حمایـت »تضمینچـی« و همـکاری دادهای »ماتوریتـی« در اسـتخراج داده از اینســتاگرام، ســعی در شفاف‌ســازی و شناســاندن ایــن صنعــت بــه فعــالان صنعــت، سیاســت‌گذاران و قانون‌گــذاران کشــور را داشــته اســت. در ایــن گــزارش مــا به‌صــورت مســتقیم داده‌هــای فروشــگاه‌های اینســتاگرامی را بــا دقــت بالایــی اســتخراج کرده‌ایــم کــه به‌وســیله آن خواننــده بــه شــناخت دقیقــی از فروشــگاه‌های اینســتاگرامی، اشــتغال‌زایی و انــدازه بــازار آن دســت پیــدا می‌کنــد.

انتشـار ایـن گـزارش بـدون حمایت‌هـای مالـی و معنـوی تضمینچـی و ماتوریتـی غیرممکـن بــود. حمایــت از چنیــن گزارشهایــی کــه همــه از آن بهــره میبرنــد، ســخاوتمندی ایــن دو مجموعـه را نشـان میدهـد. امیـدوار هسـتیم در تکراسـا بتوانیـم بـا همـکاری بـا شـرکت‌های فعــال در صنعت‌هــای دیگــر بــا انتشــار چنیــن گزارش‌هایــی چــراغ راهــی بــرای آینــده اقتصــاد دیجیتـال ایـران باشـیم.

در انتهــا از دیگــر فعال‌هــای صنعــت و متخصصانــی کــه دانــش و تجربــه خــود را بــدون چشم‌داشـت بـا مـا بـه اشـتراک گذاشـتند نیـز تشـکر می‌کنـیم. در انتهـای گـزارش، ایـن افـراد معرفــی و از آنهــا تشــکر شــده اســت.

فصل بندی گزارش

مقدمه

یافته‌های مهم گزارش

1 -صنعت تجارت اجتماعی در جهان و ایران

۱-۱ تغییر رفتار مردم در خرید آنلاین

۱-۲ مقایسه تجارت الکترونیک سنتی و تجارت اجتماعی

۱-۳ ذینفعان تجارت اجتماعی

2 -بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی ایران

۲-۱ تعداد کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی

۲-۲ فروشگاه‌های اینستاگرامی

۲-۳ پست‌های فروشگاهی

۲-۴ بازار خریدوفروش محصول در اینستاگرام

روش تحقیق

درباره حامی گزارش

درباره همکار داده‌ای

تیم تحقیق بازار تکراسا

درباره تکراسا

در بخش انتشارات سایتک تمام گزارش های منتشرشده در فضای کسب و کارهای آنلاین قابل مشاهده و دریافت است.

در مورد این کالا نظر بدهید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

دیدگاه

هنوز دیدگاهی وارد نشده .

فیلد های مورد نظر را انتخاب یا مخفی کنید، همچنین با درگ کردن میتوانید محل آن را تغییر دهید.
 • تصویر
 • امتیاز
 • قیمت
 • قابلیت تنظیم ارتفاع
 • محل نگهداری خودکار
 • قد
 • ابعاد کفی صندلی
 • محل نگهداری لبتاب
 • یقه
 • رنگ بندی
 • محل نگهداری کارت اعتباری
 • ویژگی های زیره
 • ابعاد
 • جنس پشتی
 • طرح پارچه
 • جنس پارچه
 • کلاه
 • نحوه بسته شدن
 • مقاومت در برابر ضربه
 • جنس فریم کفی
 • جیب داخلی
 • حجم داخلی
 • محل نگهداری کلید
 • کشور سازنده
 • تعداد دسته
 • جنس زیره کفش
 • جنس رویه
 • قابلیت چرخش
 • ابعاد پشتی صندلی
 • جنس فریم پشتی
 • وزن کفش (یک لنگه)
 • سایز
 • قد آستین
 • بند یدک
 • مناسب برای
 • مورد استفاده
 • قابلیت شستشو
 • بند و دستگیره
 • جنس فلز
 • جنس شیشه
 • اضافه به سبد خرید
مقایسه
علاقه مندی ها 0
صفحه علاقه مندی ها خرید را ادامه دهید
X