• انواع فایل های مجاز : pdf.
    فرمت فایل رزومه می‌بایست pdf باشد.