بررسی تجربيات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه اینترنت اشيا

علم، فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست. همانگونه که در گفتمان سیاستی سالهای اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه لازم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخش های مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.

برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف جهانی، در سلسله گزارشهای ده گانه، به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است، تا گامی باشد در راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزه های کم تر مورد توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل بالای کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دان آموخته در این حوزه ها، دارای اث رات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی نیز می باشد، در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزای خواهد داد

رایگان!