100%
تخفیف

خلاصه گزارش اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۱

پاندمی کووید-19 روند تحول دیجیتال را شتاب بخشیده و دولت‌ها را برای واکنش فوری به آن در الزام قرار داده…

150000–رایگان!

بررسی تجربيات جهانی شرکت‌هاي استارتاپ در حوزه توليد هوشمند

حوزه‌هاي فعاليت، فناوري‌ها و مدلهاي کسب وکار

سلسله گزارش هاي بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارتاپ

رایگان!

بررسی تجربيات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه بلاکچين

حوزه‌هاي فعاليت، فناوري‌ها و مدل‌هاي کسبوکار

سلسله گزارش‌هاي بررسی تجربيات جهانی شرکت‌هاي استارتاپ

رایگان!