تکنولوژی در سطح ماه نیز همپای زمین در حال گسترش است. انسان از همین حالا در حال راه اندازی امکانات زندگی بر روی ماه است. ناسا در سال 2019 از برنامه خود برای ایجاد پایگاه بر روی ماه تا سال 2028 خبر داد و حالا اولین گام را با ایجاد آنتن 4G بر روی ماه برخواهد داشت.