درختان بزرگترین منبع اکسیژن در دنیا و در واقع ریه های زمین هستند و شناسایی و شمارش دقیق آنها می تواند به اندازه گیری این منابع ارزشمند و ایجاد راه حل جهت مبارزه با درخت زدایی و اندازه گیری ظرفیت کربن دی اکسید مناطق مختلف کمک کند. ناسا بتازگی راه حلی جهت شمارش دقیق این منابع بزرگ و غیر قابل جایگزین پیدا نموده است.

Trees are the biggest resource for oxugen and lungs of the earth. Accurate counting of them can help to fight deforestation and calculate the CO2 capacity of a zone. NASA recently found an approach to do that…