آتش از اولین کشفیات بشر بوده است اما بشر هیچگاه نتوانسته است قدرت نابودگر آن را کاملا مهار نماید. اما به تازگی هوش مصنوعی راه کارهایی برای کم کردن شدت خسارات پدیده ناگوار آتش سوزی بدون دخالت و درگیری انسان بوجود آورده است. هوش مصنوعی در کنار انسان کمک نمود تا خسارات احتمالی و بالقوه آتش سوزی اخیر کالیفرنیا به حداقل برسد اما چگونه؟ باهم خواهیم دید…