کشور هلند با بیشترین سرانه استفاده از دوچرخه این بار از هوش مصنوعی برای خودران کردن این وسیله استفاده کرده.