ھمانند ھر شاخه دیگری از صنعت، کشاورزی نیز به وسیله تکنولوژی دچار دگرگونی ھای تأثیرگذار و غیرقابل انکاری شده است. فناوری سعی کرده در ھرکدام از مراحل مختلف به کشاورزان کمک کند تا بتوانند محصولاتی با کیفیت تر و در مقیاس بهینه تر تولید و عرضه کنند. از کاشت تا برداشت…

Agriculture has been massively and undeniably disrupted by technology. Technology has helped farmers to produce and supply higher quality products on a more efficient scale. From sowing the seeds to harvesting the final product…