هوش مصنوعی در کنار کاربردهای عملی ما را هر روز به شناخت دنیای اطرافمان نزدیکتر می‌کند.