شتاب دهنده های کسب و کار مراکزی هستند که با توجه به رشد فناوری و لزوم رشد ایده های فناورانه در جوامع بوجود آمده اند. این مراکز به نوعی پرورش دهنده و حمایت کننده ایده های خامی هستند که در ذهن های افراد در حال شکل گیری است.

Business accelerators are centers that emerged due to the necessity of technology development and capturing infant ideas. These centers can be the incubator of unknown ideas generating in the individual minds.