فناوری دیپ فیک از اعجاب انگیزترین و در عین حال بطور بالقوه از هولناک ترین فناوری های توسعه یافته توسط بشر است. اگر به عنوان یک حقه بصری به آن بنگرید شاید بتواند از سرگرم کننده ترین جنبه های پیشرفت هوش مصنوعی باشد. فیلم مرد ماه جوزا از اولین فیلم های ساخته شده با این تکنولوژی بود.

Deepfake is one of the most amazing and potentially horrifying aspects of technology human ever developed. If it’s seen as a visual trickery it could be a mesmerizing aspect of ai development. The movie Gemini man was the first movie using deepfake in the industry.