طرح حمایت از استارتاپ‌های حوزه سلامت و لجستیک

از سری رویداد‌های برنامه نسل سوم دیجیتال