فیسبوک در ادامه فعالیت های نوآورانه خود در راه توسعه فناوری های واقعیت مجازی یا افزوده نوعی عینک برای ناشنوایان و کم شنوایان توسعه داده است. در صورت تولید انبوه این محصول شاید راه برای انجام نوآوری های بزرگتر باز شود.

Facebook had been developing AI glasses in their innovating AR/VR technology road that can help deaf or low hearing people improve their hearing sense. If this product is mass-produced, the way may be opened for bigger innovations.