گروهی از محققان دانشگاه «کارنگی ملون» یک نسخه پیشرفته از فناوری به نام فرش ابداع کرده اند که قادر است کلاژن را با پیچیدگی خاصی به طور ۳ بعدی پرینت کند و ساختارهایی از قلب انسان از رگ های خونی
کوچک گرفته تا دریچه هایی برای بطن های تپنده قلب را بسازد.