روبات ها معمولا در فیلم ها یا آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار میگرفتند اما ظاهرا عصر جدیدی برای آنها آغاز شده است. دیجیت روبات کارگر از اولین نشانه های شروع این عصر جدید است. یک روبات کارگر با ویژگی های شبه انسانی…

‏Robots were normally used in the movies or labs but appatrently a new era has to come for them. Digit is the first sign of this establishment. Maybe a statement for a new era…