این گزارش خلاصه ای از پژوهشی است که در آن  محققـان دانشـگاه تافتـز بـا همـکاری مسـترکارت شـاخص هوشـمندی دیجیتـال را معرفـی مـی کننـد. ایـن شـاخص بـر اسـاس ورژن ارتقــا یافتــه کارت امتیــازی تکامــل دیجیتــال 2015 و 2017 HBR بنــا شــده اســت و منجــر بــه ایجـاد کارت امتیـازی تکامـل دیجیتـال 2020 شـده اسـت. شـاخص هوشـمندی دیجیتـال در واقـع ترکیبـی از 358 شـاخص مربـوط بـه کارت‌هـای امتیـازی تکامــل دیجیتــال و اعتمــاد دیجیتــال اســت کــه در پهنــه 90 کشــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. چهــار پیشــران اصلــی ایــن گــزارش شــرایط تأمیــن، شــرایط تقاضــا، محیــط نهــادی و در نهایـت نـوآوری و تغییـر بــوده انــد. نتایــج حاصـل از اعمــال ایــن چارچـوب توانســته اســت شـرایط حـال حاضـر و نـرخ رشـد یـا افـول دیجیتالـی شـدن کشـورهای مـورد بحـث را معیـن کنــد و نقــاط قابــل رشــد و دارای پتانســیل نــوآوری و تغییــرات مــورد نیــاز در قوانیــن را روشــن کنـد.