سرمایه گذاری در بازارھای بورس ھمواره جزء مورد علاقه ترین موارد سرمایه گذاری توسط انسان بوده  اما ھیچ انسانی حتی بزرگترین و برترین معمله کنندگان بورس ھم نمی توانند از اشتباھات در سرمایه گذاری مصون باشند.
شرکت ای کیو بات سال پیش با استفاده از ابرکامپیوتر آی بی ام واتسون کاری کرد که کمتر کسی باورش می شد.  این ابرکامپیوتر توانست تنی چند از برترین معامله گران رو در بازار سرمایه 500 S&P شکست بده.
آیا این آغاز راه سرمایه گذاری روبات ھا در بازارهای سرمایه است؟