اتومبیل های خودران از دیرینه ترین نمادهای تکنولوژی بوده است و در اکثر فیلم های علمی تخیلی دیدن یک اتومبیل خودران عادی است. شرکت بزرگ NVIDIA هرماهه جایزه ای را به ایده های نوآورانه که با استفاده از محصولات این شرکت تولید می شوند اعطا می کند و این ماه این جایزه به سه محقق که در رابطه با اتومبیل های خودران کار می کنند رسیده است.

Autonomous cars are one of the very first symbols of technology and almost every science-fiction movie or book referenced them somehow. NVIDIA Jetson prize in a monthly prize that is awarded to an individual or team that carried out an idea using a NVIDIA product in the original idea and a group of scientists working on an autonomous car project received it this month.